เลือกการประชุม

ชื่อการประชุม Click ลงทะเบียน

(69)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่มีเงินเหลือมาก จังหวัดนครสวรรค์

จัดประชุม : วันที่ 27/03/2561 ถึง 27/03/2561
ติดต่อสอบถาม :

พนมศักดิ์ เอมอยู่ เบอร์โทรศัพท์ : 089-6743569 อีเมล์ : panomsak.e@nhso.go.th

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 15/03/2561 ถึง 26/03/2561


(132)

โครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการ
เบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการบัญชีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดประชุม : วันที่ 05/04/2561 ถึง 05/04/2561
ติดต่อสอบถาม :

พนมศักดิ์ เอมอยู่ เบอร์โทรศัพท์ : 089-6743569 อีเมล์ : panomsak.e@nhso.go.th

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 15/03/2561 ถึง 31/03/2561


(61)

ประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินการ Birth Registry ในพื้นที่เขต 3 นครสวรรค์

จัดประชุม : วันที่ 26/03/2561 ถึง 26/03/2561
ติดต่อสอบถาม :

ธนกร ธนัทนันธรณ์ เบอร์โทรศัพท์ : 088-1771959 อีเมล์ : tanakorn.t@nhso.go.th

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 14/03/2561 ถึง 23/03/2561


(231)

ประชุมคืนข้อมูลหน่วยบริการ ประจำปี 2561

จัดประชุม : วันที่ 19/03/2561 ถึง 19/03/2561
ติดต่อสอบถาม :

ธนกร ธนัทนันธรณ์ เบอร์โทรศัพท์ : 088-1771959 อีเมล์ : tanakorn.t@nhso.go.th 

click ปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม-->>>

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 11/03/2561 ถึง 18/03/2561


(84)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมความเข้มแข็งการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ โดยการขับเคลื่อนของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เขต ๓ นครสวรรค์

จัดประชุม : วันที่ 21/03/2561 ถึง 21/03/2561
ติดต่อสอบถาม :

พนมศักดิ์ เอมอยู่ เบอร์โทรศัพท์ : 089-6743569 อีเมล์ : panomsak.e@nhso.go.th

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 11/03/2561 ถึง 20/03/2561


(54)

โครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยตรวจสอบ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2561

จัดประชุม : วันที่ 21/03/2561 ถึง 22/03/2561
ติดต่อสอบถาม :

สุชารัตน์ หมายเจริญ เบอร์โทรศัพท์ : 085-7272785 อีเมล์ : sucharat.m@nhso.go.th

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 09/03/2561 ถึง 22/03/2561

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ >>> 1 | 2 | ถัดไป

แสดงการประชุมทั้งหมด